Strefa pytań

Kim są cystersi?Odpowiedź znajdziesz TUTAJTUTAJ i TUTAJ.


Jaki jest charyzmat zakonu?

Głównymi elementami charyzmatu cysterskiego są: powołanie do szukania Boga we wspólnocie, naśladowanie Jezusa Chrystusa, ofiarowanie się Bogu przez profesję zakonną oraz służba Kościołowi i społeczności ludzkiej na miarę zdolności i potrzeb.


Jaką Regułą posługują się cystersi?

Ramy życia monastycznego wyznacza cystersom Reguła św. Benedykta z Nursji, ułożona ok. 540 r. Jedną z jej najbardziej znamiennych cech jest umiarkowanie i roztropność; gani pokuty cielesne, zwracając uwagę na praktykowanie dyscypliny wewnętrznej, przejawiającej się w takich cnotach jak: gorliwa miłość, zjednoczenie z Bogiem, pokora, posłuszeństwo, samozaparcie i wierność w wypełnianiu codziennych obowiązków. Według św. Benedykta duszę uświęcają nie nadzwyczajne, surowe umartwienia, lecz gorliwe posłuszeństwo i miłość, która winna ożywiać wszystkie uczynki mnicha, nawet te najbardziej prozaiczne. Test Reguły znajdziesz TU.
Gdzie są w Polsce cystersi?
Odpowiedź znajdziesz TUTAJ.


W jakim wieku można być przyjętym do klasztoru?

Zasadniczo mogą być przyjęci mężczyźni po 18 roku życia. Zaś górną granicę określa Przełożony, zazwyczaj dla kandydatów na kapłanów jest to 30 lat, a na braci zakonnych – 35 lat . By służyć Bogu jako brat zakonny dobrze jest mieć wyuczony zawód lub skończone technikum, by podjąć formację seminaryjną należy przedłożyć świadectwo maturalne.


Ile czasu trwa formacja zakonna?

Prawdziwa formacja trwa całe życie. Początkowe etapy obejmują kandydaturę, nowicjat, oraz formację do ślubów wieczystych lub/i studia filozoficzno-teologiczne.

Czas trwania kandydatury jest zależny od decyzji Opata (zazwyczaj jest to pół roku, które może być skrócone z istotej przyczyny), później odbywa się głosowanie Wspólnoty, dopuszczające do nowicjatu. Kanoniczny nowicjat trwa pełny rok. Jego zwieńczenie stanowią śluby czasowe. W naszym opactwie są one czteroletnie. Po nowicjacie nadal trwa formacja w opactwie lub seminarium duchownym. Po czterech latach od pierwszych ślubów można prosić o dopuszczenie do ślubów wieczystych.
Co to jest nowicjat?

Ogólny cel nowicjatu mieści się w jego dwóch aspektach: po pierwsze nowicjusz poznaje wymagania życia klasztornego i świadomie przygotowuje się do złożenia pierwszej profesji jako początkowego kroku w kierunku definitywnego zaangażowania się i przyjęcie zobowiązań z niej wypływających, po drugie czas nowicjatu daje możliwość społeczności klasztornej obserwowania i orzeczenia o zdatności i dojrzałości nowicjusza do złożenia profesji zakonnej. Formacja nowicjacka odbywa się pod kierunkiem Magistra i ma na celu m.in. wdrożenie nowicjuszom cnót ludzkich i chrześcijańskich, wprowadzenie do pogłębionego życia modlitwy, wyjaśnienie prawd wiary, przygotowanie do rozumienia i praktykowania życia liturgicznego, ponadto zaznajomienie nowicjuszy z historią, charyzmatem, duchem i dyscypliną Zakonu Cysterskiego.

Na początku nowicjatu odbywają się obłóczyny, czyli moment przyjęcia do wspólnoty, przywdziania habitu (tunika, szkaplerz, pas i płaszcz chórowy – wszystko w kolorze białym). Wtedy też nowicjusz otrzymuje nowe imię zakonne.Zwieńczeniem nowicjatu są monastyczne śluby czasowe.

Co to są śluby monastyczne?

Moment profesji zakonnej nie jest tylko czynnością liturgiczną lecz jest momentem zwrotnym w życiu dopuszczonego do jej złożenia. Tekst profesji jest tak sformułowany, żeby w sposób wyrazisty a zarazem bardzo zwięzły nawiązywał do najistotniejszych elementów życia cysterskiego. Według formuły profesji zakonnik ślubuje stałość miejsca, przemianę swoich obyczajów i posłuszeństwo. Powołuje się przy tym na Regułę Świętego Benedykta, opata oraz na konstytucje zakonu zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Na świadków swego oddania wzywa Boga, Najświętszą Maryję Pannę i świętych; zaś składa je na ręce Opata i w obecności Wspólnoty zakonnej.

Pierwsza profesja ma znaczenie fundamentalne. Zaś ta złożona kilka lat później, tak zwana profesja uroczysta, która wiąże mnicha do końca jego dni, nie jest w zasadzie niczym więcej, niż odnowieniem tej pierwszej ofiary. Minimalna zwłoka, zazwyczaj czterech lat, która musi oddzielić pierwszą profesję od drugiej, kształtuje młodego mnicha do podjęcia dojrzałej decyzji, wiążącej go już do końca życia.

Choć w formule profesji zakonnej nie są wymienione powszechnie ślubowane rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (trzeba wiedzieć, że te jako śluby weszły do praktyki życia zakonnego dopiero w XIII wieku), to mnich cysterski, idąc w ślady starożytnych mnichów, przyrzekających stałość, zachowanie obyczajów monastycznych i posłuszeństwo w określonym klasztorze „pod Regułą i Opatem”, zobowiązuje się tym samym do zachowywania owych ewangelicznych rad.

Gdzie odbywa się formacja?

Wstępując do określonego klasztoru odnajduje się w nim nowy dom, miejsce modlitwy, pracy i nauki. Wszystkie etapy formacji dokonują się w klasztorze, do którego skierowano swoje kroki. Na czas studiów seminaryjnych wyjeżdża się do jednego z seminariów.

Gdzie jest seminarium duchowne?

Cystersi w Polsce obecnie nie posiadają odrębnego seminarium, w którym mogliby kształcić swoich braci na kapłanów. Stąd mnisi z Jędrzejowa, Szczyrzyca i Wąchocka podejmują studia w Wyższym Seminarium Duchownym OFM w Katowicach Panewnikach, zaś mnisi z Mogiły studiują w Krakowie. Formacja seminaryjna trwa 6 lat.


Jak wygląda dzień mnicha?

Życie klasztorne jest tak ułożone, by znalazła w nim odzwierciedlenie benedyktyńska zasada równowagi i rozsądku pomiędzy szeregiem aktywności. Pobudka odbywa się o godz. 5.30, wraz z dzwonami wybijającymi godzinę 6.00 rozpoczynamy modlitwę Liturgią Godzin: Jutrznię, po niej słuchamy fragmentów Reguły i Konstytucji, oraz odprawiamy rozmyślanie. O godz. 7.00 jest celebrowana Msza św. konwentualna. Na śniadanie gromadzimy się o godz. 8.00. Później młodsi bracia mają czas na wspólną herbatę lub kawę, wówczas też odbywa się wyznaczanie pracy. Od 9.15 do 12.00 czas upływa na pracy fizycznej lub intelektualnej, później odprawiamy Modlitwę w ciągu dnia i w refektarzu spożywamy obiad. Do 14.00 jest czas na wolny. Od 14.15 do 17.15 jest praca (gospodarstwo, ogród lub stałe zajęcia: furta, kuchnia, biblioteka i in.). O 17.30 gromadzimy się w chórze by celebrować Nieszpory, następnie w ciszy idziemy do refektarza i tam spożywamy kolację. Ostatnim punktem dnia jest Godzina Czytań oraz Kompleta, którą odprawiamy o 19.00. Dzień mnicha kończy uroczyste Salve Regina, po którym zachęca się do zachowania ścisłego milczenia.

W niedzielę oraz dni świąteczne plan dnia wygląda nieco inaczej. Wstajemy 45 minut później. Czas do południa zajmuje świąteczna liturgia, zaś po obiedzie jest rekreacja.


Jak wygląda plan dnia na nowicjacie?

Zasadniczo nie różni się od planu przedstawionego wyżej. W niektóre dni w godzinach pracy dopołudniowej odbywają się wykłady obejmujące: liturgikę, historię zakonu, komentarz do Reguły i Konstytucji, śpiew, a także naukę języków łacińskiego i włoskiego. Nowicjusze cieszą się też przywilejem częstszych rekreacji i możliwością organizowania od czasu do czasu dalszych wycieczek.


Jak wygląda kontakt z rodziną?

Kontakt z najbliższymi opiera się na nieograniczonej korespondencji, można też uzyskać pozwolenie na dzwonienie, lub wizytę najbliższych w klasztorze. Jest też kontrolowany dostęp do Internetu. Na nowicjacie nie wolno opuszczać opactwa, poza szczególnymi sytuacjami, nie można też posiadać telefonów komórkowych, ani pieniędzy. 


Czy coś się płaci za pobyt w klasztorze?

Za pobyt w klasztorze nic się nie płaci. Z chwilą przyjęcia do nowicjatu rodzina zakonna bierze na siebie obowiązek zapewnienia podstawowych środków do życia, owocnej pracy i nauki. Jest to przejaw zaufania do kandydata i konkretny krok wychowawczy w celu uczenia odpowiedzialności za dobro wspólne.


Jakie dokumenty trzeba złożyć by być przyjętym do opactwa?

– podanie o przyjęcie do klasztoru

– życiorys
– metryka chrztu św. i świadectwo bierzmowania
– opinia ks. Proboszcza
– świadectwo ukończenia szkoły (kandydaci do kapłaństwa – świadectwo maturalne)
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
– 3 zdjęcie legitymacyjne


Czy są organizowane rekolekcje powołaniowe lub dni skupienia dla osób myślących o życiu zakonnym?

O organizowanych rekolekcjach z pewnością przeczytasz na naszej stronie www. Zawsze jednak można nawiązać z nami kontakt listowny, e-mailowy lub telefoniczny i po ustaleniu szczegółów przyjechać na kilka dni. Pobyt celem rozeznania powołania i przyjrzenia się naszemu życiu jest nieodpłatny.

Masz inne pytania? Użyj formularza kontaktowego i je zadaj! 

Udostępnij ten post
Skip to content