Parafia

Kancelaria parafialna jest czynna:

Poniedziałek 16.00 - 17.00
Wtorek 16.00 - 17.00
Środa kancelaria jest nieczynna
Czwartek 16.00 - 17.00
Piątek 16.00 - 17.00
Sobota 10.00 - 12.00
Niedziela i Święta kancelaria jest nieczynna

W okresie wakacyjnym Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałki i Czwartki od godz. 16.00 do 17.00
Soboty od godz.10.00 do 12.00.
Pogrzeby zgłaszamy na furcie klasztornej.

Kancelaria parafialna jest dla wielu osób jedynym miejscem poza kościołem, w którym mogą spotkać się z duszpasterzem. Sprawy, które załatwiamy w kancelarii parafialnej mają często związek z przełomowymi momentami życia naszego lub naszych bliskich. Jako duszpasterze jesteśmy też otwarci na sugestie, propozycje i pomysły dotyczące życia wspólnoty parafialnej.
Informujemy, że spraw kancelaryjnych nie załatwiamy przez telefon.

Intencje mszalne

Eucharystia jest centrum życia ludzi wierzących, Kościoła. Stąd słuszną rzeczą jest zamawianie Mszy Świętych w celu wyproszenia łask, w intencjach dziękczynnych oraz przebłagalnych.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii; oraz w każdą niedzielę w zakrystii, po mszach świętych.

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy obmyci z grzechu pierworodnego i włączeni do wspólnoty Kościoła. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie. [KKK 1213].
Dokumentami potrzebnymi do chrztu są:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania).
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność chrzestnej i chrzestnego w Kościele Rzymskokatolickim.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania, wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. [KKK 1285]
Dokumentami potrzebnymi do bierzmowania są:

 • Metryka chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
 • Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w niedzielnych i świątecznych mszach świętych i swoją obecność potwierdzają każdorazowym podpisem kapłana w książeczce.

Sakrament Małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez który mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

Przygotowania do sakramentu małżeństwa mają dość długą i złożoną procedurę. Dlatego też w kancelarii oczekujemy obojga narzeczonych nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem. Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi, przeprowadzenia rozmów kanonicznych oraz odbycia przez narzeczonych kursu przedmałżeńskiego.
Dokumentami potrzebnymi do zawarcia związku małżeńskiego są:

 • Metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spotkaniem w kancelarii parafialnej.
 • Dowody osobiste.
 • Świadectwo z religii (lub indeks) z ostatniej klasy edukacji szkolnej.
 • Świadectwo bierzmowania – o ile przyjęcia sakramentu bierzmowania nie odnotowano w metryce chrztu.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
 • Potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi przedślubnych.
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Sakrament chorych

Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób szczególnie dotkniętych chorobą – namaszczenie chorych. [KKK 1511]
Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. [KKK 1514]

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość. [KKK 1515]

Kapłani w każdy pierwszy piątek miesiąca udają się do chorych z posługą sakramentalną.
Nowe osoby należy zgłaszać w kancelarii.
W nagłych przypadkach sakrament namaszczenia chorych jest udzielany na każde wezwanie.

Pogrzeb katolicki

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami. [KKK 1683]
Potrzebne dokumenty do załatwienia pogrzebu:

 • Akt zgonu z USC,
 • Potwierdzenie, czy zmarły był zaopatrzony sakramentem namaszczenia chorych i wiatykiem od kapelana szpitala lub kapłana, który udzielił wymienionych sakramentów
Skip to content