Wszystkich trzech cechowało prawdziwe, głębokie szukanie Boga. To poszukiwanie miało się dokonać w przestrzeni, której ramy zostały ściśle wyznaczone. Z jednej strony był to ideał życia w odosobnieniu, w oddaleniu od świata i ludzi, z drugiej zaś miał się realizować w ramach wspólnoty żyjącej w klasztorze. Takie było Citeaux – pierwszy klasztor, którego fundatorami byli św. Robert, Alberyk i Stefan, których Kościół wspomina 26 stycznia.

Zakon cysterski (Ordo Cisterciensis) powstał 21 marca 1098 r. we Francji. Założyli go zakonnicy benedyktyńscy, którzy chcieli ściśle powiązać regułę św. Benedykta z Nursji z ascezą i ideałem życia eremickiego.

Założyciel zakonu, Robert z Molesmes, w 1098 r. wraz z 21 uczniami opuścił klasztor benedyktynów i założył nowy klasztor w Citeaux, niedaleko Dijon. Rok później kierowanie opactwem papież Urban II powierzył Alberykowi. Robert powrócił do Molesmes. Kolejnym opatem nowej fundacji był Stefan Harding. W 1100 r. opactwo w Citeaux zatwierdzono jako odrębny klasztor, jednak dopiero w 1119 r. - jako nowy zakon. Alberyk i pochodzący z Anglii Stefan są uważani za współzałożycieli nowej rodzinny zakonnej. Alberyk zadbał o zbudowanie klasztoru, nadał także zakonnikom białe habity z czarnymi szkaplerzami oraz wprowadził funkcję tzw. braci konwersów, noszących szare habity. Stefan Harding ułożył konstytucję wspólnoty, zwaną Carta Caritatis (Karta miłości) i zadbał o jej zatwierdzenie przez papieża. Wprowadził też obowiązek odbywania corocznie kapituły generalnej w Citeaux i opracował plan zależności filialnych pomiędzy klasztorami.

Zakon, któremu początek dali święci Robert, Alberyk i Stefan w krótkim czasie rozwinął się i rozprzestrzenił, dając nowy impuls życiu zakonnemu w Kościele i przyczyniając się do kształtowania ówczesnej Europy. Warto przyzywać ich wstawiennictwa także w dzisiejszych czasach, modląc się o odnowienie struktur europejskich i konieczny powrót człowieka do świata uniwersalnych wartości, na których straży od zawsze stał Kościół Święty.

Ich wstawiennictwu polecamy także duchowych synów i córki – cystersów i cysterski współcześnie podejmujących ideały życia monastycznego. Niech ich stałość wyboru i konsekwencja będą czytelnymi znakami dla ludzi wątpiących, poszukujących, pragnących prawdziwego pokoju.

Msza św. z formularza o świętych Założycielach Zakonu Cysterskiego będzie sprawowana w kościele klasztornym w Wąchocku 26 stycznia 2012 r. o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy do udziału lub do duchowego włączenia się w Służbę Bożą sprawowaną przez mnichów w tym dniu.

Teksty Monastycznej Liturgii Godzin, którą w uroczystość Założycieli będą modlić się cystersi są dostępne TUTAJ.
 


Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś nagrodą dla tych, którzy wszystko porzucają dla Chrystusa, Twojego Syna spraw, abyśmy za przykładem i wstawiennictwem świętych ojców naszych Roberta, Alberyka i Stefana z całą gorliwością duszy dążyli do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl